نمونه سوالات هفتم،هشتم و نهم سمپاد در این وبلاگ نمونه سوالات امتحانی تمامی دروس کلاس های هفتم،هشتم و نهم تیزهوشان و همچنین کتب تکمیلی و جزوات مدارس خواص وجود دارد. http://sampad789.mihanblog.com 2020-06-03T22:28:54+01:00 text/html 2017-06-07T11:04:39+01:00 sampad789.mihanblog.com علی خسروی دانلود نمونه سوال مطالعات اجتماعی نوبت دوم هفتم96 http://sampad789.mihanblog.com/post/28 <span style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><font size="2">برای دانلود <a href="http://s9.picofile.com/file/8297114692/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html" target="_blank" title="نمونه سوال مطالعات اجتماعی نوبت دوم هفتم96"><b>اینجا </b></a>کلیک کنید. </font></span> text/html 2017-06-07T11:03:05+01:00 sampad789.mihanblog.com علی خسروی دانلود نمونه سوال مطالعات اجتماعی نوبت اول هفتم95 http://sampad789.mihanblog.com/post/27 <span style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><font size="2">برای دانلود <a href="http://s8.picofile.com/file/8297114600/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" target="_blank" title="نمونه سوال مطالعات اجتماعی نوبت دوم هفتم96"><b>اینجا </b></a>کلیک کنید. </font></span> text/html 2017-06-07T11:01:16+01:00 sampad789.mihanblog.com علی خسروی دانلود نمونه سوال قرآن نوبت دوم هفتم96 http://sampad789.mihanblog.com/post/26 <span style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><font size="2">برای دانلود <a href="http://s9.picofile.com/file/8297114434/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html" target="_blank" title="نمونه سوال قرآن نوبت دوم هفتم96"><b>اینجا </b></a>کلیک کنید. </font></span> text/html 2017-06-07T10:59:19+01:00 sampad789.mihanblog.com علی خسروی دانلود نمونه سوال قرآن نوبت اول هفتم95 http://sampad789.mihanblog.com/post/25 <span style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><font size="2">برای دانلود <a href="http://s9.picofile.com/file/8297114234/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" target="_blank" title="نمونه سوال قرآن نوبت اول هفتم95"><b>اینجا </b></a>کلیک کنید. </font></span> text/html 2017-06-07T10:57:29+01:00 sampad789.mihanblog.com علی خسروی دانلود نمونه سوال عربی نوبت دوم هفتم96 http://sampad789.mihanblog.com/post/24 <span style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><font size="2">برای دانلود <a href="http://s9.picofile.com/file/8297114134/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html" target="_blank" title="نمونه سوال عربی نوبت دوم هفتم96"><b>اینجا </b></a>کلیک کنید. </font></span> text/html 2017-06-07T10:55:58+01:00 sampad789.mihanblog.com علی خسروی دانلود نمونه سوال عربی نوبت اول هفتم95 http://sampad789.mihanblog.com/post/23 <span style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><font size="2">برای دانلود <a href="http://s8.picofile.com/file/8297114026/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" target="_blank" title="نمونه سوال عربی نوبت اول هفتم95"><b>اینجا </b></a>کلیک کنید. </font></span> text/html 2017-06-07T10:52:08+01:00 sampad789.mihanblog.com علی خسروی دانلود نمونه سوال علوم تجربی نوبت دوم هفتم96 http://sampad789.mihanblog.com/post/22 <span style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><font size="2">برای دانلود <a href="http://s8.picofile.com/file/8297113850/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html" target="_blank" title="نمونه سوال علوم تجربی نوبت دوم هفتم96"><b>اینجا </b></a>کلیک کنید. </font></span> text/html 2017-06-07T10:50:10+01:00 sampad789.mihanblog.com علی خسروی دانلود نمونه سوال علوم تجربی نوبت اول هفتم95 http://sampad789.mihanblog.com/post/21 <span style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><font size="2">برای دانلود <a href="http://s9.picofile.com/file/8297113800/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" target="_blank" title="نمونه سوال علوم تجربی نوبت اول هفتم95"><b>اینجا </b></a>کلیک کنید. </font></span> text/html 2017-06-07T10:47:33+01:00 sampad789.mihanblog.com علی خسروی دانلود نمونه سوال فیزیک نوبت دوم هفتم96 http://sampad789.mihanblog.com/post/20 <span style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><font size="2">برای دانلود <a href="http://s9.picofile.com/file/8297113676/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html" target="_blank" title="نمونه سوال فیزیک نوبت دوم هفتم96"><b>اینجا </b></a>کلیک کنید. </font></span> text/html 2017-06-07T10:45:32+01:00 sampad789.mihanblog.com علی خسروی دانلود نمونه سوال فیزیک نوبت اول هفتم95 http://sampad789.mihanblog.com/post/19 <span style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><font size="2">برای دانلود <a href="http://s9.picofile.com/file/8297113576/%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" target="_blank" title="نمونه سوال فیزیک نوبت اول هفتم95"><b>اینجا </b></a>کلیک کنید. </font></span> text/html 2017-06-07T10:43:28+01:00 sampad789.mihanblog.com علی خسروی دانلود نمونه سوال زیست و زمین شناسی نوبت دوم هفتم96 http://sampad789.mihanblog.com/post/18 <span style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><font size="2">برای دانلود <a href="http://s8.picofile.com/file/8297113442/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html" target="_blank" title="نمونه سوال زیست نوبت دوم هفتم96"><b>اینجا </b></a>کلیک کنید.</font> </span> text/html 2017-06-07T10:41:13+01:00 sampad789.mihanblog.com علی خسروی دانلود نمونه سوال زیست و زمین شناسی نوبت اول هفتم95 http://sampad789.mihanblog.com/post/17 <span style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><font size="2">برای دانلود <a href="http://s8.picofile.com/file/8297113292/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" target="" title="نمونه سوال زیست نوبت اول هفتم95"><b>اینجا </b></a>کلیک کنید. </font></span> text/html 2017-06-07T10:39:07+01:00 sampad789.mihanblog.com علی خسروی دانلود نمونه سوال شیمی نوبت دوم هفتم96 http://sampad789.mihanblog.com/post/16 <span style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><font size="2">برای دانلود <a href="http://s8.picofile.com/file/8297113226/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html" target="_blank" title="نمونه سوال شیمی نوبت دوم هفتم96"><b>اینجا </b></a>کلیک کنید. </font></span> text/html 2017-06-07T10:36:50+01:00 sampad789.mihanblog.com علی خسروی دانلود نمونه سوال شیمی نوبت اول هفتم95 http://sampad789.mihanblog.com/post/15 <span style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><font size="2">برای دانلود <a href="http://s8.picofile.com/file/8297113050/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%84.pdf.html" target="_blank" title="نمونه سوال شیمی نوبت اول هفتم95"><b>اینجا </b></a>کلیک کنید. </font></span> text/html 2017-06-05T08:09:06+01:00 sampad789.mihanblog.com علی خسروی دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی نوبت دوم هفتم96 http://sampad789.mihanblog.com/post/14 <span style="background-color: rgb(102, 255, 255);"><font size="2">برای دانلود <a href="http://s9.picofile.com/file/8296913150/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%AA_%D8%AF%D9%88%D9%85.pdf.html" target="_blank" title="نمونه سوال زبان نوبت دوم هفتم96"><b>اینجا </b></a>کلیک کنید. </font></span>